Author Archives: Likit

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย “บวร” เพื่อการจัดสวัสดิการสร้างสังคมสงเคราะห์ข้ามประเทศ

วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. ที่ปรึกษาสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย “บวร” เพื่อการจัดสวัสดิการสร้างสังคมสงเคราะห์ข้ามประเทศ  โดยมี นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ในการทำงานความร่วมระหว่าง มจร กับ กระทรวงฯ พม. กระทรวงต่างประเทศ และพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ในงานด้านสังคมสงเคราะห์ ออนไซต์ ณ ห้องประชาบดี ชั้น ๑๙ เอ อาคารการะทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

» Read more

ถวายมุทิตาสักการะผู้บริหาร มจร

๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ ถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล ๕๙ ปี พระเทพเวที, รศ.ดร. เจ้าคณะภาค ๖ เจ้าวาวาสวัดสังเวชวิศยาราม รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ณ กุฎิวัดสังเวชวิศยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาพ : สำนักงาน

» Read more

ประชุมความร่วมมือทางวิชาการ และแผนปฏิบัติการการทำงานร่วมกันระหว่าง มจร กับ พม.

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานที่ประชุมร่างกรอบทำ MOU ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) กับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมี ศ.ระพีพรรณ คำหอม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางณัฐสุรีย์ อนุศาสนัน ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนกระทรวง ร่วมประชุมกับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร ณ ห้องประชุม ๒๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

» Read more

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมคณะเข้าร่วมฟังบรรยายเชิงวิชาการ และชมนิทรรศการ

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมฟังบรรยายเชิงวิชาการ และชมนิทรรศการ ตามที่สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมไตรรัตนภูมิ และคุณแอน มิตรชัย พร้อมเครือข่ายองค์กรพุทธทั้งในและต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการ “ตามรอยพระพุทธบาท เผยมหาสถานแห่งศรัทธาดินแดนพุทธภูมิ” กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๕ ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – อินเดีย ณ คิว สเตเดียม ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

» Read more
1 2 3