Author Archives: Likit

ความเมตตาของพระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.

วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค ๕ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ผู้รักษาการแทนเจ้าวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ เมตตารับอาราธนามาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายเรื่อง “พระธรรมทูตกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์” แก่ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา การนี้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ถวายการต้อนรับ ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี มา ณ โอกาสนี้ ฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

» Read more

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานนำพระสงฆ์ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตทำวัตรสวดมนต์เย็น

วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเส รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานกรรมการดำเนินงานอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙ เป็นประธานสงฆ์นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ทำวัตรสวดมนต์เย็น และเจริญเมตตาภาวนา ณ บริเวณลานโพธิ์ อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา โอกาสนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานนำสวดมนต์บทพิเศษ ได้แก่ ธัมมจักกัปวัตนสูตร กรณียเมตตสูตร เมตตานิสังสสูตร ขอกัลยาณมิตรทานบดีทุกท่านเจริญการอนุโมทนาในบุญกิริยานี้เทอญฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

» Read more

พิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เมตตาบัญชาให้ พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รูปที่ ๑ เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา การนี้ พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี กล่าวถวายรายงาน พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ขานชื่อเจ้าภาพถวายการอุปถัมภ์โครงการฯ เข้ารับเกียรติบัตร พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี เมตตามอบเกียรติบัตรและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ และเมตตาถวายปัจจัยอุปถัมภ์โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) พิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙ มีพระเถรานุเถระ และพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เข้าร่วมเป็นเกียรติเป็นจำนวนมาก อาทิ พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรโมลี รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รูปที่ ๒ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระราชธรรมวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พระกิตติโสภณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดนาคปรก พระราชวัชรสารบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร […]

» Read more

วิทยาลัยพระธรรมทูต เปิดรับสมัครนิสิตใหม่

วิทยาลัยพระธรรมทูต เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูต รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สมัครเรียนคลิก

» Read more
1 2 3 4 5 11