Category Archives: Uncategorized

บุคลากรฝ่ายกิจการต่างประเทศแสดงมุทิตาและต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศรูปใหม่อย่างเป็นทางการ

วันพุธที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๑๐ น. บุคลากรฝ่ายกิจการต่างประเทศ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ นำโดยพระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต แสดงมุทิตาและให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการแด่ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและผศ.ดร.บุญมี พรรษา ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยธรรมทูต D ๓๐๐ มจร อยุธยา ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

» Read more

ประชุมเตรียมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ

วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย ผศ.ดร.บุญมี พรรษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ และกองวิชาการ ประชุมเตรียมจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ นี้ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยธรรมทูต อาคารเรียนรวม D ๓๐๐ มจร อยุธยา ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

» Read more

คณะสงฆ์มหายานสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ วัดปากน้ำ

วันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๙ น. พระธรรมาจารย์ ดร. ชิ ฝ่า จ้าว (พระราชธรรมานุสิฐ) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว สิงคโปร์ และ Most Venerable Shi Ming Yi (พระวิเทศศาสนานุวัตร) เจ้าอาวาสวัดฟูไฮ่ฉาน ประเทศสิงคโปร์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์ ทั้งภิกษุและภิกษุณี เดินทางมาเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมี พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี พร้อมด้วย พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้การต้อนรับ                                        ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

» Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย “บวร” เพื่อการจัดสวัสดิการสร้างสังคมสงเคราะห์ข้ามประเทศ

วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. ที่ปรึกษาสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย “บวร” เพื่อการจัดสวัสดิการสร้างสังคมสงเคราะห์ข้ามประเทศ  โดยมี นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ในการทำงานความร่วมระหว่าง มจร กับ กระทรวงฯ พม. กระทรวงต่างประเทศ และพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ในงานด้านสังคมสงเคราะห์ ออนไซต์ ณ ห้องประชาบดี ชั้น ๑๙ เอ อาคารการะทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

» Read more
1 2 3 13