Category Archives: Uncategorized

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มจร เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันพุธที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๙ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานสงฆ์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มจร เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูต อาคารเรียนรวมชั้น ๓ มจร พระนครศรีอยุธยา หลังจากที่คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มจร เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสร็จแล้ว พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเพื่อกำกับติดตามการดำเนินการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖ และเตรียมดำเนินการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาพระธรรมทูต ในปีการศึกษาที่ ๑/ ๒๕๖๖ สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติให้วิทยาลัยพระธรรมทูตจัดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่น ๒๙/๒๕๖๖ และ จากการที่สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาพระธรรมทูต และมีมติเห็นชอบให้ให้วิทยาลัยพระธรรมทูต เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาพระธรรมทูต […]

» Read more

บุคลากรฝ่ายกิจการต่างประเทศแสดงมุทิตาและต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศรูปใหม่อย่างเป็นทางการ

วันพุธที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๑๐ น. บุคลากรฝ่ายกิจการต่างประเทศ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ นำโดยพระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต แสดงมุทิตาและให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการแด่ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและผศ.ดร.บุญมี พรรษา ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยธรรมทูต D ๓๐๐ มจร อยุธยา ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

» Read more

ประชุมเตรียมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ

วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย ผศ.ดร.บุญมี พรรษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ และกองวิชาการ ประชุมเตรียมจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ นี้ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยธรรมทูต อาคารเรียนรวม D ๓๐๐ มจร อยุธยา ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

» Read more

คณะสงฆ์มหายานสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ วัดปากน้ำ

วันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๙ น. พระธรรมาจารย์ ดร. ชิ ฝ่า จ้าว (พระราชธรรมานุสิฐ) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว สิงคโปร์ และ Most Venerable Shi Ming Yi (พระวิเทศศาสนานุวัตร) เจ้าอาวาสวัดฟูไฮ่ฉาน ประเทศสิงคโปร์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์ ทั้งภิกษุและภิกษุณี เดินทางมาเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมี พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี พร้อมด้วย พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้การต้อนรับ                                        ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

» Read more
1 2 3 13