Category Archives: ประกาศ

การเตรียมอุปกรณ์ปฏิบัติธรรมภาคสนาม โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘/๒๕๖๕

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘ ต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้พร้อม เตรียมเครื่องสมณบริขารให้ครบ และสิ่งของใช้ที่จำเป็น ดังนี้ ๑. บาตรพร้อมถลกบาตร ชนิดมีสายสะพายและเชิงบาตร ๒. ผ้าไตรจีวรสีเหลืองทอง สำหรับใช้ตลอด ๓ เดือน ๓. เต็นท์สนาม หรือกลดพร้อมมุ้งกันยุง และผ้าใบกันฝน ๔. ผ้าปูรองนอน, ผ้าห่ม, ผ้าเช็ดตัว, อังสะกันหนาว ๕. สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผงซักฟอก (อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว) ๖. รองเท้า, ร่ม, กระบอกน้ำ, ช้อนส่วนตัว, ถุงเท้าสวมนอน, ยากันยุง ๗. สมุดบันทึก และอุปกรณ์เครื่องเขียน ๘. อุปกรณ์บันทึกเสียง, บันทึกภาพ (ถ้ามี) ๙. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คหรือไอแพดสำหรับพิมพ์งานและเรียนออนไลน์ (ถ้ามี) ๑๐. โทรศัพท์มือถือสำหรับการเรียนออนไลน์ภาควิชาการ ๑๑. เชือกไนล่อนหรือเชือกฟางสำหรับตากผ้า ๑๒. ไฟฉาย และนาฬิกาปลุก ๑๓. ยารักษาโรคประจำตัว ————————————————————————————————————– ติดต่อสอบถาม : วิทยาลัยพระธรรมทูต […]

» Read more

ประกาศรายนามผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘

ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘/๒๕๖๕ เรื่อง รายนามผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘  ให้ผู้มีรายนามดังกล่าวเข้าสอบข้อเขียน ในวันศุกร์ ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เข้ารับการตรวจ ATK เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ อาคารเรียนรวมชั้น ๑ และเข้าห้องสอบ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเธียรเตอร์ ดี อาคารเรียนรวม และสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

» Read more

มุทิตาพระเทพวัชราจารย์

วันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์,ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มจร. ถวายมุทิตาสักการะพระเทพวัชราจารย์ (เทียบ สิริญาโณ ป.ธ.๙ ,รศ.ดร.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม รองเจ้าคณะภาค ๕ คณบดีคณะพุทธศาสตร์ มจร. กรรมการอำนวยการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ “พระเทพวัชราจารย์” ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต, พระมหาวิเชียร สุธีโร  รายงาน: พระมหาวิเชียร สุธีโร  ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาพ :  นายลิขิต บุญละคร

» Read more

พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธาน ได้เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์ อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ณ ศาลาการเปรียญ ชั้น ๒ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร การนี้ พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ในโอกาสนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มจร ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก อาทิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป คณบดีคณะสังคมศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหาร รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ […]

» Read more
1 2 3 10