Category Archives: 通告

วิทยาลัยพระธรรมทูต เปิดรับสมัครนิสิตใหม่

วิทยาลัยพระธรรมทูต เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูต รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สมัครเรียนคลิก

» Read more

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าอบรม ในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าอบรม ในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖

» Read more

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย           พ.ศ. ๒๕๔๐  จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต

» Read more

การเตรียมตัวและสิ่งของที่ต้องเตรียมสำรับผู้ที่เข้ารับการอบรมฯ

การเตรียมตัวและสิ่งของที่ต้องเตรียมสำรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙ /๒๕๖๖ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

» Read more
1 2 3 12