Category Archives: รับสมัครพระธรรมทูต

พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธาน ได้เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์ อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ณ ศาลาการเปรียญ ชั้น ๒ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร การนี้ พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ในโอกาสนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มจร ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก อาทิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป คณบดีคณะสังคมศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหาร รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ […]

» Read more

เปิดรับสมัครพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗ ออนไลน์ ๒๕ ม.ค. – ๑๘ ก.พ. ๖๔

โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗ สมัครออนไลน์ วันที่ ๒๕ มกราคม – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีกำหนดการดังต่อไปนี้ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ วิทยาลัยพระธรรมทูต www.odc.mcu.ac.th สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดำเนินการอบรม ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปิดการอบรม วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คุณสมบัติของผู้สมัคร ๑) เป็นพระภิกษุ มีพรรษา ๕ ขึ้นไป อายุไม่เกิน ๖๐ ปี ๒) จบนักธรรมชั้นเอก ๓) เป็นเปรียญธรรม (๓ ประโยคขึ้นไป) หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป […]

» Read more

เปิดรับสมัครพระภิกษุเข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 26 ปี 63

กำหนดการ ๑๙ ก.พ. ปิดรับสมัคร ๑๙ ก.พ. ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ ๒๑ ก.พ. สอบข้อเขียน ๒๒ ก.พ. ประกาศผลสอบข้อเขียน ๒๔ ก.พ. สอบสัมภาษณ์ ๒๕ ก.พ. ประกาศผล ๒๗ ก.พ. ลงทะเบียนและเปิดอบรม ๒๖ พ.ค. พิธีปิด กดคลิ๊ก >>> ใบสมัครเข้าอบรมพระธรรมทูตรุ่นที่-26-63 หรือ word file >> กดคลิ๊ก >>   กำหนดวันยื่นใบรับสมัคร พท 26 621209 กดคลิ๊ก >> ใบปิดหน้าซองเอกสารเลขที่ พท 26 621209  หรือ word file >> ใบปิดหน้าซองเอกสารเลขที่ พท 26 621209 . ดาวน์โหลด คุณสมบัติผู้สมัครพระธรรมทูต กดที่นี่  ดาวน์โหลด ตัวอย่างหนังสืออนุญาตจากเจ้าอาวาสเพื่อเข้าอบรม กดที่นี่ หรือ สำรอง 2 ตัวอย่างหนังสืออนุญาตจากเจ้าอาวาส กดที่นี่ ดาวน์โหลด ตัวอย่างหนังสือรับรองจากเจ้าอาวาสวัดไทยในต่างประเทศ กดที่นี่  หรือ สำรองดาวน์โหลด 2 หนังสือจากเจ้าอาวาสวัดไทยในต่างประเทศ ดาวน์โหลด ระเบียบพระธรรมทูต กดที่นี่ . […]

» Read more

รับสมัครพระธรรมทูตไปวัดพุทธวิหาร ประเทศเนเธอร์แลนด์

ประกาศรับสมัครพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอแลนด์ ช่วงออกพรรษา เป็นระยะเวลา ๓ เดือน จำนวน ๒ รูป คุณสมบัติของพระธรรมทูต คือ มีความสามารถในการออกแบบ การตกแต่งภายในอาคาร หรือมีฝีมือในด้านช่างไม้ โดยทางวัดรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับ พระธรรมทูตที่สนใจ ให้โหลดใบสมัครจากเวปไซท์ของวิทยาลัยพระธรรมทูต โหลดใบสมัคร >>>สมัครพระธรรมทูตไปต่างประเทศ กรอกข้อมูลแล้วส่งกลับที่เมล kantabho@gmail.com หรือไปขอใบสมัครและกรอกส่งที่สำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต ห้อง ๒๐๘ อาคารมหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพ ฯ สนใจติดต่อ พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ, ดร. โทร. 0841082635   ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร. ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต

» Read more
1 2 3 4