Category Archives: รับสมัครบุคลากร

พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธาน ได้เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์ อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ณ ศาลาการเปรียญ ชั้น ๒ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร การนี้ พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ในโอกาสนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มจร ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก อาทิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป คณบดีคณะสังคมศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหาร รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ […]

» Read more

รับสมัครพระธรรมทูตไปวัดนวมินทร์ฯ ฝรั่งเศส

ศูนย์ฝึกพระธรรมทูต มจร วัดนวมินทรราชูทิศ ลียง สาธารณรัฐฝรั่งเศส มีความต้องการพระธรรมทูตไปปฏิบัติศาสนกิจ ปี ๖๒ ในระหว่างช่วงเช้าพรรษา จำนวน ๑ รูป และหลังฤดูกาลกฐิน จำนวน ๑ รวมทั้งหมด ๒ รูป (ระยะวีซ่า ๓ เดือน) โดยมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เบื้องต้น ดังนี้ • มีพรรษา ๑๐ ขึ้นไป • มีความขยัน เอาใจใส่ในภาระงานที่ได้รับมอบหมาย • มีความสามารถด้านงานพิธีกรและประชาสัมพันธ์ หรือด้านงานเลขานุการ • ไม่มีรอยสักตามใบหน้าตา หรือตามร่างกาย • มีบุคลิกและปฏิปทาดี เป็นที่น่าเลื่อมใส • ประพฤติตนอยู่ในพระธรรมวินัย กฎหมายของประเทศฝรั่งเศส และระเบียบของวัด • เอาใจใส่ในเสขิยวัตร กิจวัตรของสงฆ์ และธรรมเนียมปฏิบัติของหมู่คณะ • มีซื่อสัตย์และจริงใจต่อองค์กร ผู้บริหาร และเพื่อนร่วมงาน • ทางวัดจะดูแลรับผิดชอบค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ .โหลดใบสมัคร >>>สมัครพระธรรมทูตไปต่างประเทศ . ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต www.odc.mcu.ac.th รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย […]

» Read more

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ซึ่งวิทยาลัยพระธรรมทูตเปิดรับดังนี้ บุคลากร ประเภท วิชาการ 2 อัตรา บุคลากร ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 1 อัตรา กำหนดรับสมัคร / สอบคัดเลือก เปิดรับสมัคร ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันอาทิตย์ วันธรรมสวนะและวันหยุดนักขัตฤกษ์ – ๕ กันยายน ๒๕๖๑* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์** – ๒๑ ถึง ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ สอบสัมภาษณ์** คลิกดูรายละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่าง ๑.ประกาศรับสมัคร วิชาการ ๒.ประกาศรับสมัคร ปฏิบัติการวิชาชีพ ๓.ประกาศรับสมัคร ลูกจ้าง วิชาการ ๔.ประกาศรับสมัคร […]

» Read more

มจร ประกาศรับสมัครบุคลากรตำแหน่ง อาจารย์ และ ปฏิบัติการวิชาชีพ

มจร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ๙ อัตรา มจร ประกาศรับสมัครบุคลากรตำแหน่ง อาจารย์  ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพ ดังนี้ ๑.ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา  ประกอบด้วย (๑) สังกัด วิทยาลัยพระธรรมทูต  ๑ อัตรา (๒) สังกัด คณะมนุษยศาสตร์  ๑ อัตรา ๒.ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชิพ ๙ อัตรา ประกอบด้วย (๑) นักจัดการงานทั่วไป ๑ อัตรา (๒) นักวิชาการศึกษา  ๓  อัตรา (๓) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑ อัตรา (๔) นักวิชาการเวชระเบียน ๑ อัตรา (๕) นักทรัพยากรบุคคล ๑ อัตรา (๖) พยาบาลวิชาชีพ ๒ […]

» Read more
1 2