Category Archives: พระธรรมทูตรุ่น22

รองอธิการบดี มจร นำคณะพระธรรมทูตบำเพ็ญกุศลศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 18:00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก)  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต  มจร พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ มจร และ ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 22  เฉลิมพระเกียรติ ฯ จำนวน   112 รูป เป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ภทฺทจารีมหาเถระ) วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์

» Read more

พระพรหมบัณฑิตเมตตาบรรยาย “กลยุทธ์การบริหารวัดไทยสู่สากล” แก่ผู้อบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

วันที่ 1 มิ.ย. 59 เวลา 18.00 – 21.00 น. พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มจร กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรฯ เมตตาบรรยาย “ประสบการณ์ แนวคิด และกลยุทธ์การบริหารวัดไทยสู่สากล” ณ วัดประยุรฯ แก่ผู้อบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 22 เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์

» Read more

พระโสภณวชิราภรณ์ นำคณะพระธรรมทูตลงนามถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 1 มิ.ย. 59 เวลา 15:00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก)  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต  มจร พร้อมด้วย ผู้บริหาร มจร คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ นำคณะผู้แทนผู้อบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 22 ไปอธิษฐานจิตและลงนามถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์

» Read more

คณะพระธรรมทูตถวายสักการะเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และศึกษาดูงานวัด

วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 08:30 น. พระมหาชะเอม สุวีโร, ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย ผู้บริหาร มจร คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 22  เฉลิมพระเกียรติ ฯ จำนวน   112 รูป ถวายสักการะเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยมี พระอุดรคณารักษ์ เป็นตัวแทน ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์

» Read more
1 2 3 4 5 6