Category Archives: พระธรรมทูตรุ่น22

พระศรีคัมภีรญาณ รองฯ ฝ่ายวิชาการ มจร บรรยายแก่ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

วันที่ 27 พ.ค.59 เวลา 13.00 -16.00 น. พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) ศ. ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร บรรยายถวายความรู้แก่ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 22  เฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ ห้องประชุมโซน ดี (เธียร์เตอร์ d) อาคารเรียนรวม มจร อยุธยา ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์

» Read more

คุณ Anne Lee Seshadri ผู้แทนจากสถานทูตอเมริกา บรรยายแด่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ

วันที่ 27 พ.ค. 59 เวลา 09.00 น. คุณ Anne Lee Seshadri ผู้แทนจากสถานทูตอเมริกาในประเทศไทย บรรยายพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง “วัฒนธรรมอเมริกา” ถวายความรู้แด่ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 22 เฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ ห้องประชุมโซน ดี (เธียร์เตอร์ D) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์

» Read more

ดร.สมบัติ เมทะนี บรรยายพิเศษ แด่พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 22

วันที่ 8 พ.ค. 59 เวลา 13.00 น  ดร.สมบัติ เมทะนี บรรยายพิเศษเรื่องประสบการณ์ในต่างประเทศ ถวายความรู้แด่ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 22 เฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ ห้องประชุมโซน ดี (เธียร์เตอร์ D) อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์

» Read more
1 4 5 6