Category Archives: ประชาสัมพันธ์

“เสวนาเถรวาท-มหายาน”

วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๙ น. คณะสงฆ์ไทย-สิงคโปร์ร่วมจัดประชุมเสวนา ในหัวข้อ “Moving Forward in Unity Thailand-Singapore Sangha Fellowship” เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์สิงคโปร์ ณ ห้องประชุมโรงแรมอนันตารา ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต, ศ. ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม อุปนายกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เถรวาท และมีพระธรรมาจารย์ ดร.ฝ่าจ้าว ประธานวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว ประเทศสิงคโปร์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์มหายาน และมี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ. ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ. ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต รวมทั้ง ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจร อาทิ วิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ และคณะสงฆ์มหายาน จากประเทศสิงคโปร์ ได้เข้าร่วมประชุมเสวนาในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. […]

» Read more

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาประจำเดือน

วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานประกอบมงคลพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ ภายในอาคารสถาบันวิปัสสนาธุระ ชั้น ๒ มจร อยุธยา การนี้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยพระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ เจริญสามัคคีธรรมร่วมบำเพ็ญบุญกิริยานี้ด้วย ฯ                  ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

» Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย “บวร” เพื่อการจัดสวัสดิการสร้างสังคมสงเคราะห์ข้ามประเทศ

วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. ที่ปรึกษาสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย “บวร” เพื่อการจัดสวัสดิการสร้างสังคมสงเคราะห์ข้ามประเทศ  โดยมี นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ในการทำงานความร่วมระหว่าง มจร กับ กระทรวงฯ พม. กระทรวงต่างประเทศ และพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ในงานด้านสังคมสงเคราะห์ ออนไซต์ ณ ห้องประชาบดี ชั้น ๑๙ เอ อาคารการะทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

» Read more

ถวายมุทิตาสักการะผู้บริหาร มจร

๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ ถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล ๕๙ ปี พระเทพเวที, รศ.ดร. เจ้าคณะภาค ๖ เจ้าวาวาสวัดสังเวชวิศยาราม รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ณ กุฎิวัดสังเวชวิศยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาพ : สำนักงาน

» Read more
1 2 3 236