Category Archives: พระธรรมทูตรุ่น 26

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เมตตาเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 26 ณ มจร

เมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เมตตาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26 ถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเฉลิมพระเกียรติฯ โดยในพิธี มีผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 ผู้แทนคณะกรรมการฯ ฝ่ายคฤหัสถ์เปิดกรวยถวายเครื่องสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 โดยมีพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ถวายเครื่องสักการะและกล่าวถวายรายงาน มีพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองฯ ฝ่ายบริหาร พระโสภณวชิราภรณ์ รองฯ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระมงคลธีรคุณ, ดร. ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต เข้าถวายเครื่องสักการะ มีผู้บริหารระดับสูง พระเถระ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน และถ่ายภาพหมู่ ณ ชั้น 2 อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มจร อยุธยา ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน: พระมหาสมาน […]

» Read more

ผู้ว่าราชการเพชรบูรณ์ ทำบุญใหญ่ตักบาตรพระธรรมทูต

เมื่อ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 06.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัด นายอำเภอเขาค้อ สาธารณสุขอำเภอเขาค้อ และหน่วยงานราชการ เดินทางมาทำบุญตักบาตรในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26 ถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 110 รูป โดยมีพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้เข้ารับการอบรม ฯ เดินรับบิณฑบาต ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร. ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต

» Read more

ประกาศ รายนามผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ 26 ปี 63

ผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการอบรมเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๖ ดังต่อไปนี้ โหลด >> ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพระธรรมทูต26 630219 . ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร. ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต ,พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท

» Read more

ขออนุโมทนาบุญกับคุณพีรนุช เกียรติสมมารถ อุปถัมภ์โครงการฯ

ในนามของโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26 ขออนุโมทนาบุญกับคุณพีรนุช เกียรติสมมารถ บริจาคเงินอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่น ที่ 26 ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 62 “ผู้ให้ข้าว(น้ำ) ชื่อว่าให้กำลัง ให้ผ้าชื่อว่าให้ผิวพรรณ ให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุข ให้ประทีป (ไฟ) ชื่อว่าให้จักษุ ให้ที่อยู่อาศัย ชื่อว่าให้ทุกอย่าง ผู้ใดสอนธรรม ผู้นั้นชื่อว่าให้สิ่งที่ไม่ตาย (อมตะ)” ผู้ให้ธรรมทาน ชื่อว่าให้อมตธรรม               ผู้ให้ธรรมะเป็นทาน ได้ชื่อว่าชนะการให้ทั้งปวง เหตุเพราะว่า เมื่อบุคคลได้ฟังธรรม ย่อมเกิด ความศรัทธาเลื่อมใสรู้จักว่าสิ่งใดเป็นบาปสิ่งใดเป็นบุญ บุคคลจะละบาปได้ก็เพราะได้ฟังธรรม จะทำบุญถวายทานได้ก็เพราะได้ฟังธรรม ถ้าไม่ได้ฟังธรรม ก็จะไม่มีศรัทธา เมื่อไม่มีศรัทธา ก็กลายเป็นมิจฉาทิฐิ แม้สิ่งของสักเล็กน้อยเพียงข้าวทัพพีหนึ่ง ก็มิอาจจะให้ได้ จะรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนา ไหว้พระสวดมนต์ ล้วนทำไม่ได้ทั้งสิ้น แต่จะทำได้ก็ เพราะว่าได้ฟังธรรม ฟังแล้วรู้จักบุญ บาป ว่าทำอย่างนี้จะได้บุญมาก ทำอย่างนี้จะได้มนุษย์สมบัติ ได้ทิพย์สมบัติ ได้นิพพานสมบัติฉะนั้น การให้ ธรรมทาน จึงชื่อว่าชนะการให้ทั้งปวง ส่วนผู้ใดมีสติปัญญา […]

» Read more
1 2