Category Archives: บรรยาย

พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธาน ได้เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์ อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ณ ศาลาการเปรียญ ชั้น ๒ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร การนี้ พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ในโอกาสนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มจร ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก อาทิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป คณบดีคณะสังคมศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหาร รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ […]

» Read more

รองฯกต ให้โอวาทนิสิตปฏิบัติธรรม ณ มจร อย

วันพุธ ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ให้โอวาทแก่นิสิตปฏิบัติธรรม ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ เวลา ๐๙.๒๐ น. ให้โอวาทแก่นิสิตปฏิบัติธรรม ณ อาคารวิปัสสนาธุระ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อยุธยา เวลา ๑๐.๑๐ น. ให้โอวาทแก่นิสิตปฏิบัติธรรม คณะครุศาสตร์ ณ พระอุโบสถ กลางน้ำ มจร อย. ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน: พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาพ : ฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร

» Read more