Category Archives: บรรยาย

ความเมตตาของพระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัครมหาบัณฑิต

วันจันทร์ ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัครมหาบัณฑิต ที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ผู้ช่วยประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ฝ่ายศาสนวิเทศ เมตตารับอาราธนามาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายเรื่อง “การต่างประเทศ พระธรรมทูตกับกิจการต่างประเทศ” แก่ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา การนี้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ มอบหมายให้พระมหาประยูร โชติวโร, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทุต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ถวายการต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยาย ขอขอบพระคุณในความเมตตาของพระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัครมหาบัณฑิต มา ณ โอกาสนี้ ฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

» Read more

ความเมตตาของพระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.

วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค ๕ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ผู้รักษาการแทนเจ้าวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ เมตตารับอาราธนามาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายเรื่อง “พระธรรมทูตกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์” แก่ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา การนี้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และพระครูใบฎีกาแสงเฮือง นรินฺโท รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ถวายการต้อนรับ ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี ด้วยความเคารพ มา ณ โอกาสนี้ ฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

» Read more

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และลูกศิษย์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ทำวัตรสวดมนต์เช้า แปลเป็นภาษาอังกฤษ

วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๔.๓๐ น. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เป็นประธานสงฆ์นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ทำวัตรสวดมนต์เช้า แปลเป็นภาษาอังกฤษและเจริญเมตตาภาวนา ณ อาคารหอสมุดนานาชาติ มจร พระนครศรีอยุธยา หลังจากทำวัตรสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาเสร็จแล้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำอธิษฐานจิตน้อมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

» Read more

พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์

对不起,此内容只适用于ไทย。

» Read more
1 2