Category Archives: แกลเลอรี่

สัมมนาพระธรรมทูตไทยทั้ง ๔ ทวีป ถวายพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. พระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) รักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม และแม่กองธรรมสนามหลวง ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานเปิดพิธีประชุมสัมมนาพระธรรมทูตไทยทั้ง ๔ ทวีปและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ถวายพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระญาณสังวร สกลมหาสังฆปรินายก ที่ทรงเป็นประธานการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นแรก และปฏิบัติพระกรณียกิจต่าง ๆ เกี่ยวกับการพระศาสนาในต่างประเทศนานัปการ ประชุมสัมมนา ณ ห้องประชุมศาลาสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมี ฯพณฯ สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และกล่าวถวายรายงาน การจัดงานประชุมสัมมนาพระธรรมทูตไทยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ เป็นการดำเนินโดยวัดบวรนิเวศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (มหานิกาย/ธรรมยุต) สถาบันฝึก อบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (มหานิกาย/ธรรมยุต) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีงานพระศพฯ เพื่อเป็นการสืบสานปณิธานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่นานาประเทศ และร่วมงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สกลมหาสังฆปรินายก ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. […]

» Read more

พระสงฆ์ ผู้นำไทย-ศรีลังกา สักการะพระบรมสารีริกธาตุ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก.ผู้ อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร พร้อมคณะ ร่วมพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุและร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ไทย-ศรีลังกา ในโอกาสครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา โดยในพิธีมี ประธานฝ่ายสงฆ์ คือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีประธานฝ่ายคฤหัสถ์ คือ 1 นายไมตรีปาละ สิริเสนา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 2 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทย มีประธานสงฆ์แห่งศรีลังกาคือ พระอุรุแลวัตตะ ธัมมรักขิตะ พร้อมผู้ร่วมงาน คณะสงฆ์ไทย คณะสงฆ์ศรีลังกา พุทธศาสนิกชน ข้าราชการ คณะกรรมการ ฯ ณ อาคารหอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์

» Read more

ประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทย

วันที่ 19 – 20 กันยายน พ.ศ. 2558 พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจต่างประเทศ รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผจล.วัดอรุณฯ มอบหมายให้ พระมหาชะเอม สุวีโร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมคณะจากวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป (ส.ธ.ย.) ประชุม ณ วัดไทยนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์ ข่าว /ภาพ: วิทยาลัยพระธรรมทูต

» Read more

ถกสถานการณ์พระพุทธศาสนาในประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทย

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. (เวลาท้องถิ่น) พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจต่างประเทศ รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผจล.วัดอรุณฯ มอบหมายให้ พระมหาชะเอม สุวีโร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมคณะจากวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร เข้าประชุมสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 9/2558 สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป (ส.ธ.ย.)  ในการนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานสาส์นในพิธีเปิดประชุมสามัญประจำปี องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา โดยมีใจความว่า “สถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบันกำลังถูกท้าทายจากรอบด้าน ทั้งพุทธศาสนิกชนที่นับถือพระพุทธศาสนาเองและศาสนิกชนที่นับถือศาสนาอื่น ดังนั้นพระสงฆ์จึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์และสืบทอดคำสอนของพระบรมศาสดาให้ยั่งยืนสืบไป ประชุม ณ วัดไทยนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์ ข่าว/ภาพ : วิทยาลัยพระธรรมทูต

» Read more
1 15 16 17 18 19 21