Category Archives: พระธรรมทูตรุ่น 27

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ถวายสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ cheap panerai replica นำคณะกรรมการโครงการฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ มจร เข้ากราบถวายสักการะเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อถวายรายงานการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตฯ พร้อมรับฟังนโยบายและข้อเสนอแนะการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘/๒๕๖๕ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต, พระมหาวิเชียร สุธีโร  รายงาน: พระมหาวิเชียร สุธีโร  ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาพ : นายสรวรรษ ปรักกโมดม

» Read more

พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธาน ได้เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์ อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ณ ศาลาการเปรียญ ชั้น ๒ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร การนี้ พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ในโอกาสนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มจร ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก อาทิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป คณบดีคณะสังคมศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหาร รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ […]

» Read more

ศาสนกิจพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ศิษย์เก่าวิทยาลัยพระธรรมทูต ม จ ร

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ พระครูพิศาลธรรมจารี, รศ.ดร. ประธานมูลนิธิพระธรรมจาริก ลอสแองเจลิส หัวหน้าคณะทำงานวัดไทยสุชาดาธรรมจาริกสังฆวิหาร พร้อมด้วยพระสุวิทย์ ธีรวังโส พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๙ พระธนาธร เกนโต พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๓ และพระครูวินัยธรบุณยกร ปิยสีโล พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗ ซึ่งปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดสุชาดาธรรมจาริกสังฆวิหาร เมือง Sun Valley California USA.  ได้จัดงานบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ และเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ทุกวันเสาร์ในช่วงเข้าพรรษา ๓ เดือน ณ ธรรมสถาน วัดไทยสุชาดาธรรมจาริกสังฆวิหาร มูลนิธิพระธรรมจาริก เมืองลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญกุศลตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล และฟังพระธรรมเทศนา ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา โดยกัณฑ์ที่ ๕ กัณฑ์ชูชก แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์พิสิษฐ์ สุจิตฺโต  ซึ่งมีเจ้าภาพประกอบด้วย พระครูวิเทศกัลยาณธรรม […]

» Read more

พิธีประทานวุฒิบัตรโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗

20 มิ.ย. 2564 เวลา 14:00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในพิธีประทานวุฒิบัตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 27 โดยมีพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มจร. กล่าวถวายรายงาน พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ขานรายนามพระธรรมทูตเข้ารับวุฒิบัตร พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ขานรายนาม ผู้อุปถัมภ์โครงการฯ เข้ารับของที่ระลึก สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ พระมหาเถระ พระเถรานุเถระ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสาธุชน ร่วมงานในพิธี ณ อาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

» Read more
1 2 3 4