Category Archives: Meeting

“ประชุมสภาวิชาการสัญจร ครั้งที่ ๙”

วันศุกร์ ที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.  พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. อธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ โดยมีพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ.พิษณุโลก ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาพ: MCU TV

» Read more

“เสวนาเถรวาท-มหายาน”

วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๙ น. คณะสงฆ์ไทย-สิงคโปร์ร่วมจัดประชุมเสวนา ในหัวข้อ “Moving Forward in Unity Thailand-Singapore Sangha Fellowship” เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์สิงคโปร์ ณ ห้องประชุมโรงแรมอนันตารา ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต, ศ. ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม อุปนายกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เถรวาท และมีพระธรรมาจารย์ ดร.ฝ่าจ้าว ประธานวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว ประเทศสิงคโปร์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์มหายาน และมี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ. ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ. ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต รวมทั้ง ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจร อาทิ วิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ และคณะสงฆ์มหายาน จากประเทศสิงคโปร์ ได้เข้าร่วมประชุมเสวนาในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. […]

» Read more

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมอบนโยบายแก่บุคลากรในสังกัด

วันพุธที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มอบนโยบายแก่บุคลากรฝ่ายกิจการต่างประเทศ มีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อดำเนินองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยธรรมทูต D ๓๐๐ มจร อยุธยา      ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

» Read more

ประชุมความร่วมมือทางวิชาการ และแผนปฏิบัติการการทำงานร่วมกันระหว่าง มจร กับ พม.

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานที่ประชุมร่างกรอบทำ MOU ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) กับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมี ศ.ระพีพรรณ คำหอม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางณัฐสุรีย์ อนุศาสนัน ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนกระทรวง ร่วมประชุมกับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร ณ ห้องประชุม ๒๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

» Read more
1 2 3 68