วิทยาลัยพระธรรมทูต เปิดรับสมัครนิสิตใหม่

วิทยาลัยพระธรรมทูต เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูต รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สมัครเรียนคลิก

» Read more

ความเมตตาของพระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัครมหาบัณฑิต

วันจันทร์ ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัครมหาบัณฑิต ที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ผู้ช่วยประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ฝ่ายศาสนวิเทศ เมตตารับอาราธนามาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายเรื่อง “การต่างประเทศ พระธรรมทูตกับกิจการต่างประเทศ” แก่ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา การนี้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ มอบหมายให้พระมหาประยูร โชติวโร, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทุต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ถวายการต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยาย ขอขอบพระคุณในความเมตตาของพระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัครมหาบัณฑิต มา ณ โอกาสนี้ ฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

» Read more

ความเมตตาของพระเมธีวรญาณ, ผศ.ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์

วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระเมธีวรญาณ, ผศ.ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์ รองเจ้าคณะภาค ๑๐ เมตตารับอาราธนามาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายเรื่อง “พระไตรปิฏกศึกษา : การคิดอย่างมีโยนิโสมนสิการในพระไตรปิฏก” แก่ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา การนี้ พระมหาประยูร โชติวโร, ดร. ผู้อำนวนการวิทยาลัยพระธรรมทูต และพระครูใบฎีกาแสงเฮือง นรินฺโท, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ถวายการต้อนรับ ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเมธีวรญาณ, ผศ.ดร. ด้วยความเคารพ มา ณ โอกาสนี้ ฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

» Read more

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร ร่วมประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในเอเชียตะวันออก (UTEA)สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566 และเปิดวัดภาวนาคยองจู เมืองคยองจู สาธารณรัฐเกาหลี

ระหว่างวันที่ 5-7 พ.ค.2566 พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มอบหมายให้พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต และพระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท อาจารย์ประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต เข้าร่วมประชุมโดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 และรองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รูปที่ 1 เป็นประธาน อ่านสาสน์ประทานจากสมเด็จพระสังฆราช ให้โอวาทและกล่าวเปิดการประชุม สหภาพพระธรรมทูตไทยในเอเชียตะวันออก ปัจจุบันมีสมาชิก 9 วัด ประกอบด้วย วัดเหมอัศวาราม (จีน) วัดพุทธเกษร (เวียดนาม) วัดภาวนาคยองจู (เกาหลี) วัดพุทธารามเกาหลี(เกาหลี) วัดภาวนาโซล(เกาหลี) วัดธรรมกายไทเป(ไต้หวัน) วัดภาวนาไถจง(ไต้หวัน) วัดพระธรรมกายเถาหยวน(ไต้หวัน) วัดพระธรรมกายมองโกเลีย (มองโกเลีย) และกำลังพิจารณาให้ความเห็นชอบวัดไทยคิทแฮวิปัสสนา (เกาหลี) การนี้มีพระสงฆ์ผู้เป็นประธาน รองประธาน และผู้แทนสมัชชาสงฆ์พระธรรมทูตไทยจากทวีปต่าง ๆ จากทั่วโลกและผู้แทนหน่วยงานรัฐเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน อาทิ พระราชธรรมวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ,พระกิตติโสภณวิเทศ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเซียเนีย ,พระญาณวชิรวงศ์ เลขานุการประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ , พระครูโสภณพุทธิคุณ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสิงคโปร์ พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต […]

» Read more

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล สุยะพรหม

วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ให้เกียรติรับเชิญมาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการเชิงพุทธสำหรับพระธรรมทูต” แก่ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา การนี้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญมี พรรษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ เจริญธรรมปฏิสันถารต้อนรับอาจารย์ พร้อมกันนี้ อาจารย์ยังได้ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ในนามผู้บริหารโครงการฯ ขอเจริญพรอนุโมทนาขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม มา ณ โอกาสนี้ ฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

» Read more
1 2 3 269