วิทยาลัยพระธรรมทูต เปิดรับสมัครนิสิตใหม่

วิทยาลัยพระธรรมทูต เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูต รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สมัครเรียนคลิก

» Read more

พระเดชพระคุณพระพรหมวัชรเมธี เมตตาให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ถวายรายงาน

วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๙ น. พระเดชพระคุณพระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร กรรมการอำนวยการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖ เมตตาให้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เข้าถวายรายงานเรื่องโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ณ สำนักงานวัดอรุณราชวราราม พระเดชพระคุณพระพรหมวัชรเมธี เมตตาถวายอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เป็นประจำทุกปี และในปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ นี้ พระเดชพระคุณก็เมตตาต่อโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ โดยเมตตาถวายการอุปถัมภ์โครงการฯ ดังทุกปีที่ผ่านมา ในนามพระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี และในนามของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระพรหมวัชรเมธี ด้วยความเคารพยิ่ง และขอขอบคุณ พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ เลขานุการวัดอรุณราชวราราม ผู้เป็นกัลยาณมิตร มา ณ โอกาสนี้ ฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร

» Read more

โครงการอบรมด้านกฎหมาย สำหรับผู้บริหารระดับสูง

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำผู้บริหารวิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญมี พรรษา พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต และ พระมหาโกศล ธีรปญโญ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารระดับสูง ณ ห้องประชุม ๑๐๒ พระมงคลสิทธาจารย์ (รวย ปาสาทิโก) ชั้น ๑ อาคารพระราชรัตนโมลี มจร พระนครศรีอยุธยา ขออนุโมทนาขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กองนิติการ และกองกิจการพิเศษ มจร ที่จัดโครงการอบรมด้านกฎหมาย สำหรับผู้บริหารระดับสูงนี้ ซึ่งนับว่ามีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานมหาวิทยาลัยของเราอย่างยิ่งฯ

» Read more

ความเมตตาของพระเดชพระคุณพระเมธีสุตาภรณ์

วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระเมธีสุตาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอปากช่อง เจ้าอาวาสวัดคีรีวันต์ จังหวัดนครราชสีมา เมตตารับอาราธนามาเป็นบุญเขตและบรรยายพิเศษเรื่อง “ ๗ สุ คุณสมบัติสำคัญของพระธรรมทูต” แก่พระสงฆ์ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ณ บริเวณลานธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม จังหวัดนครราชสีมา การนี้ มี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ถวายการปฏิสันถาร ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระเมธีสุตาภรณ์ ด้วยความเคารพมา ณ โอกาสนี้ ฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

» Read more

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำลูกศิษย์พระธรรมทูต บำเพ็ญบุญกิริยาบูรณะกุฏิกรรมฐาน

วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยลูกศิษย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ บำเพ็ญบุญกิริยาบูรณะกุฏิกรรมฐาน จำนวน ๑๓ หลัง ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

» Read more
1 2 3 262