ฝ่ายต่างประเทศ มจร เตรียมการโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ประเทศนอร์เวย์

วันที่ 8 ส.ค. 2562 เวลา 18.30-19.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประชุมหารือกับ พระมงคลธีรคุณ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต, พระแสงเฮือง นรินฺโท, ดร. รก.ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมประชุมเตรียมการโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ เตรียมงานศูนย์​ฝึกพระธรรม​ทูตในประเทศ​นอร์เวย์​ ​และงานอบรมพระภิกษุ ประชุม ณ ห้อง 208 อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

620808 รอง กต พระมงคลธีรคุณ  ประชุมเพื่อเตรียมงานศูนย์​ฝึกพระธรรม​ทูตในประเทศ​นอร์เวย์ 1620808 รอง กต พระมงคลธีรคุณ  ประชุมเพื่อเตรียมงานศูนย์​ฝึกพระธรรม​ทูตในประเทศ​นอร์เวย์ 2620808 รอง กต พระมงคลธีรคุณ  ประชุมเพื่อเตรียมงานศูนย์​ฝึกพระธรรม​ทูตในประเทศ​นอร์เวย์ 3620808 รอง กต พระมงคลธีรคุณ  ประชุมเพื่อเตรียมงานศูนย์​ฝึกพระธรรม​ทูตในประเทศ​นอร์เวย์ 4620808 รอง กต พระมงคลธีรคุณ  ประชุมเพื่อเตรียมงานศูนย์​ฝึกพระธรรม​ทูตในประเทศ​นอร์เวย์ 5

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

English News: Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College ,