วัดไทยนอร์เวย์ร่วม มจร และการบินไทย จัดบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ วัดไทยนอร์เวย์ เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ ได้มีพิธีบรรพชาอุปสมบทพนักงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 7 จำนวน 6 คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ตามโครงการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ซึ่งโครงการนี้ เป็นโครงการที่จัดขึ้น โดยความร่วมมือระหว่าง วัดไทยนอร์เวย์  วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และสมาคมชาวพุทธในประเทศนอร์เวย์

พระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์  รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป (สธย.) รูปที่ 2 กล่าวว่า “การจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้นับเป็นทางการ ถือว่าเป็นครั้งที่ 7 แต่ถ้านับแต่เริ่มต้นดำเนินการก็เป็นครั้งที่ 10 ทั้งนี้ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการที่ชาวไทยที่อยู่อาศัยในประเทศนอร์เวย์ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใน สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ต่างก็พร้อมใจกันในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้น และในฐานะที่เป็นชาวพุทธที่อยู่ในต่างแดน จึงกำหนดให้มีการบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนด้วย โดยร่วมมือกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน”

พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ และทำหน้าที่ผลิตพระธรรมทูตสายต่างประเทศตามนโยบายของมหาเถรสมาคม จัดส่งพระธรรมทูตไปปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เล็งเห็นความสำคัญของโครงการนี้ จึงได้ร่วมมือดำเนินการเรื่อยมา และเห็นว่าจะเป็นการช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้มีแนวคิดและร่วมปรึกษากับวัดไทยนอร์เวย์ และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการโครงการ คฤหัสถ์ธรรมทูตต่างแดนขึ้น โดยจะจัดปีนี้เป็นปีแรก ในช่วงวันที่ 27-29 กันยายน 2562 นี้ โดยรับสมัครคฤหัสถ์ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในต่างแดน เข้ารับการอบรมและคาดว่า ผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วจะทำหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานของพระธรรมทูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศได้อย่างดียิ่งและจะทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปพร้อมๆ กับพระธรรมทูตด้วย

ขณะที่นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัท เล็งเห็นความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ โดยเฉพาะที่ประเทศนอร์เวย์ ที่มีวัดไทยอยู่แล้ว และบริษัทก็มีเที่ยวบิน บินตรงมายังเมืองออสโล เมื่อมีโครงการนี้ขึ้นก็พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยอนุมัติให้พนักงานของบริษัท เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทเป็นระยะเวลา 3 เดือน ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ แล้ว ยังเป็นการช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วย นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้พนักงาน ได้มีโอกาสเข้าใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและยังจะเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไปพร้อมกันด้วย”

ในวันพิธีบรรพชาอุปสมบท ทางวัดไทยนอร์เวย์และเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ นายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์ พร้อมพุทธศาสนิกชนไทยในนอร์เวย์ ได้พร้อมใจกันปรกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 หลังจากพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้แสดงพระธรรมเทศนา ในพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ โครงการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ พนักงาน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 7 ณ วัดไทยนอร์เวย์ เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ ดังกล่าว

ด้านพระมงคลธีรคุณ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ร่วมเตรียมการและร่วมการปลงผมนาค และพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ร่วมดูแลสอนพระใหม่ด้วย โดยส่งอาจารย์ บุคลากร จาก มจร มาช่วยดูแลพระใหม่ สอนกัมมัฏฐาน และบรรยายธรรมด้วย ณ วัดไทยนอร์เวย์ เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์

620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 1 620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 2 620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 3 620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 4 620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 5 620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 6 620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 7 620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 8 620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 9 620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 10 620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 11 620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 12 620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 13 620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 14 620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 15 620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 16 620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 17 620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 18 620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 19 620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 20 620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 21 620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 22 620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 23 620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 24 620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 25 620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 26 620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 27 620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 28 620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 29 620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 30 620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 31 620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 32 620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 33 620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 34 620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 35 620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 36 620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 37 620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 38 620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 39 620810 รอง กต ผอ.วพท. พระวิมลศาสนวิเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยนอร์เวย์ 40

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต/สมหมาย สุภาษิต ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร.

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต /สมหมาย สุภาษิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *