ถกเตรียมหลักสูตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 น. เวลา 14.00 – 21.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานประชุมบุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูต โดยมีพระมงคลธีรคุณ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมประชุม เพื่อเตรียมหลักสูตรสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ณ ห้อง 208 อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร

 620831 ประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูต หลักสูตร 1 620831 ประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูต หลักสูตร 2 620831 ประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูต หลักสูตร 3 620831 ประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูต หลักสูตร 4 620831 ประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูต หลักสูตร 5 620831 ประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูต หลักสูตร 6 620831 ประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูต หลักสูตร 7 620831 ประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูต หลักสูตร 8 620831 ประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูต หลักสูตร 9 620831 ประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูต หลักสูตร 10

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต ,นายสรวรรษ ปรักกโมดม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *