ถกเตรียมหลักสูตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 น. เวลา 14.00 – 21.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานประชุมบุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูต โดยมีพระมงคลธีรคุณ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมประชุม เพื่อเตรียมหลักสูตรสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ณ ห้อง 208 อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร

 620831 ประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูต หลักสูตร 1620831 ประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูต หลักสูตร 2620831 ประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูต หลักสูตร 3620831 ประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูต หลักสูตร 4620831 ประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูต หลักสูตร 5620831 ประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูต หลักสูตร 6620831 ประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูต หลักสูตร 7620831 ประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูต หลักสูตร 8620831 ประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูต หลักสูตร 9620831 ประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูต หลักสูตร 10

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

English News: Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College