วพท.เสนอบทความ “กลยุทธ์การเผยแผ่” ในประชุมวิชาการระดับชาติ โดย วส.พุทธปัญญาศรีทวารวดี

วันที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม จัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 “ฟื้นชีวิตคืนจิตวิญญาณทวารวดี” ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง โดยเปิดเวทีเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยทั้งในและนอกประเทศ ของนิสิต นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเผยแพร่ โดยมี พระพรหมเวที รักษาการจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดปฐมเจดีย์ฯ เป็นประธานในพิธี มีพระเทพศาสนาภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวาราวดี ประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวอารัมภบทการจัดงานและกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม บรรยายพิเศษ

          ในการนี้ พระมหาสมาน ชาตวิริโย (ศศิสุวรรณพงศ์), ดร. อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เสนอบทความเรื่อง “การศึกษากลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายอินเดีย – เนปาล” “The Study of Strategy of The propagation of Buddhism of The Overseas Dhammaduta Bhikkhus in India – Nepal” By Dr. Phramaha Samarn Jataviriyo (Sasisuwanphong) from Dhammaduta College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก

620901 พระมหาสมาน นำเสนอบทความการศึกษากลยุทธ์อินเดีย 1 620901 พระมหาสมาน นำเสนอบทความการศึกษากลยุทธ์อินเดีย 2 620901 พระมหาสมาน นำเสนอบทความการศึกษากลยุทธ์อินเดีย 3 620901 พระมหาสมาน นำเสนอบทความการศึกษากลยุทธ์อินเดีย 4 620901 พระมหาสมาน นำเสนอบทความการศึกษากลยุทธ์อินเดีย 5 620901 พระมหาสมาน นำเสนอบทความการศึกษากลยุทธ์อินเดีย 6 620901 พระมหาสมาน นำเสนอบทความการศึกษากลยุทธ์อินเดีย 8 620901 พระมหาสมาน นำเสนอบทความการศึกษากลยุทธ์อินเดีย 9 620901 พระมหาสมาน นำเสนอบทความการศึกษากลยุทธ์อินเดีย 10 620901 พระมหาสมาน นำเสนอบทความการศึกษากลยุทธ์อินเดีย 11 620901 พระมหาสมาน นำเสนอบทความการศึกษากลยุทธ์อินเดีย 12 620901 พระมหาสมาน นำเสนอบทความการศึกษากลยุทธ์อินเดีย 13 620901 พระมหาสมาน นำเสนอบทความการศึกษากลยุทธ์อินเดีย 14 620901 พระมหาสมาน นำเสนอบทความการศึกษากลยุทธ์อินเดีย 15 620901 พระมหาสมาน นำเสนอบทความการศึกษากลยุทธ์อินเดีย 16 620901 พระมหาสมาน นำเสนอบทความการศึกษากลยุทธ์อินเดีย 17 620901 พระมหาสมาน นำเสนอบทความการศึกษากลยุทธ์อินเดีย 18 620901 พระมหาสมาน นำเสนอบทความการศึกษากลยุทธ์อินเดีย 19 620901 พระมหาสมาน นำเสนอบทความการศึกษากลยุทธ์อินเดีย 20 620901 พระมหาสมาน นำเสนอบทความการศึกษากลยุทธ์อินเดีย 21 620901 พระมหาสมาน นำเสนอบทความการศึกษากลยุทธ์อินเดีย 22 620901 พระมหาสมาน นำเสนอบทความการศึกษากลยุทธ์อินเดีย 23

620901 พระมหาสมาน นำเสนอบทความการศึกษากลยุทธ์อินเดีย 24 620901 พระมหาสมาน นำเสนอบทความการศึกษากลยุทธ์อินเดีย 25 620901 พระมหาสมาน นำเสนอบทความการศึกษากลยุทธ์อินเดีย 27620901 พระมหาสมาน นำเสนอบทความการศึกษากลยุทธ์อินเดีย 28ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต