ประชุมกรรมการมูลนิธิจำนงค์ เตรียมจัดงาน มจร

วันที่ 3 ก.ย. 2562 เวลา 16.00 น. พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการมูลนิธิจำนงค์ ทองประเสริฐ ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการมูลนิธิจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 205 อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์  กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เข้าร่วมประชุม เสนอความคิดเห็นด้วย

 ประชุมกรรมการมูลนิธิจำนงค์ เตรียมจัดงาน มจร 1ประชุมกรรมการมูลนิธิจำนงค์ เตรียมจัดงาน มจร 2ประชุมกรรมการมูลนิธิจำนงค์ เตรียมจัดงาน มจร 3ประชุมกรรมการมูลนิธิจำนงค์ เตรียมจัดงาน มจร 5ประชุมกรรมการมูลนิธิจำนงค์ เตรียมจัดงาน มจร 6ประชุมกรรมการมูลนิธิจำนงค์ เตรียมจัดงาน มจร 7ประชุมกรรมการมูลนิธิจำนงค์ เตรียมจัดงาน มจร 8ประชุมกรรมการมูลนิธิจำนงค์ เตรียมจัดงาน มจร 9ประชุมกรรมการมูลนิธิจำนงค์ เตรียมจัดงาน มจร 10

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

Translator/Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College