บุคคลต้นแบบทำความดี ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุม ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระมงคลธีรคุณ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลต้นแบบทำความดี” จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๔ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จัดโดยสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

620829 พระมงคลธีรคุณ รับรางวัลต้นแบบคนดี มจร 1620829 พระมงคลธีรคุณ รับรางวัลต้นแบบคนดี มจร 2620829 พระมงคลธีรคุณ รับรางวัลต้นแบบคนดี มจร 3620829 พระมงคลธีรคุณ รับรางวัลต้นแบบคนดี มจร 5

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

English News: Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College ,