Opening Ceremony 1st Dhammaduta Operation on the Way of Buddhist Practice in Overseas

วันที่ 28 ก.ย. 2562 เวลา 09.00 น. (เวลาท้องถิ่นนอร์เวย์) พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มจร ได้มอบหมายให้ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ” ณ ชั้น 2 อาคารพระอุโบสถ วัดไทยนอร์เวย์ เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์

ในการนี้ มีผู้แทนพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และผู้แทนธรรมทูตคฤหัสถ์ ถวายสักการะ ในพิธีเปิด พระวิมลศาสนวิเทศ, ดร. เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ รองประธาน ส.ธ.ย. ประธานร่วม กล่าวต้อนรับ โดยมี พระมงคลธีรคุณ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต กล่าวรายงาน

การอบรมครั้งนี้ มีพระสงฆ์ผู้เป็นกรรมการของ ส.ธ.ย. เข้าร่วมงาน พร้อมด้วยพระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศ และอุบาสกอุบาสิกาประเทศจากประเทศต่างๆ เข้าอบรม

โดยในการอบรมมี พระมงคลธีรคุณ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยผู้บริหาร มจร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมดำเนินการ จัดอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธที่วัดไทยนอร์เวย์ ศูนย์ปฏิบัติวิทยาลัยพระธรรมทูต ระหว่างวันที่ 27 – 29 ก.ย. นี้ โดยความร่วมมือขององค์กรร่วมจัดอบรมคือ สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป โดยวัดไทยนอร์เวย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยวิทยาลัยพระธรรมทูต, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และสหภาพชาวพุทธในนอร์เวย์ (Buddhistforbundet) และองค์กรร่วมมือต่างๆ มีการรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรม นับเป็นรุ่นแรกของการอบรม โดยมีคฤหัสถ์ทวีปต่างๆ เข้าร่วมรวม 11 ประเทศดังนี้ 1. นอร์เวย์ 2 สวีเดน 3 ฟินแลนด์ 4. ฝรั่งเศส 5. เยอรมัน 6. สวิตเซอร์แลนด์ 7. อังกฤษ 8. สหรัฐอเมริกา 9. ไทย 10 ออสเตรีย 11. เนเธอแลนด์ เข้าร่วมโครงการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกว่า 300 คน

620928 รอง กต พิธีเปิดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ มจร นอร์เวย์ 1620928 รอง กต พิธีเปิดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ มจร นอร์เวย์ 2620928 รอง กต พิธีเปิดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ มจร นอร์เวย์ 3620928 รอง กต พิธีเปิดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ มจร นอร์เวย์ 4620928 รอง กต พิธีเปิดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ มจร นอร์เวย์ 5620928 รอง กต พิธีเปิดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ มจร นอร์เวย์ 6620928 รอง กต พิธีเปิดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ มจร นอร์เวย์ 7620928 รอง กต พิธีเปิดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ มจร นอร์เวย์ 8620928 รอง กต พิธีเปิดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ มจร นอร์เวย์ 9620928 รอง กต พิธีเปิดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ มจร นอร์เวย์ 10620928 รอง กต พิธีเปิดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ มจร นอร์เวย์ 11620928 รอง กต พิธีเปิดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ มจร นอร์เวย์ 12620928 รอง กต พิธีเปิดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ มจร นอร์เวย์ 13620928 รอง กต พิธีเปิดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ มจร นอร์เวย์ 15620928 รอง กต พิธีเปิดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ มจร นอร์เวย์ 16620928 รอง กต พิธีเปิดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ มจร นอร์เวย์ 17620928 รอง กต พิธีเปิดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ มจร นอร์เวย์ 18620928 รอง กต พิธีเปิดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ มจร นอร์เวย์ 19620928 รอง กต พิธีเปิดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ มจร นอร์เวย์ 20620928 รอง กต พิธีเปิดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ มจร นอร์เวย์ 21620928 รอง กต พิธีเปิดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ มจร นอร์เวย์ 22620928 รอง กต พิธีเปิดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ มจร นอร์เวย์ 23620928 รอง กต พิธีเปิดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ มจร นอร์เวย์ 24620928 รอง กต พิธีเปิดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ มจร นอร์เวย์ 25620928 รอง กต พิธีเปิดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ มจร นอร์เวย์ 26620928 รอง กต พิธีเปิดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ มจร นอร์เวย์ 27620928 รอง กต พิธีเปิดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ มจร นอร์เวย์ 28620928 รอง กต พิธีเปิดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ มจร นอร์เวย์ 29620928 รอง กต พิธีเปิดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ มจร นอร์เวย์ 30620928 รอง กต พิธีเปิดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ มจร นอร์เวย์ 31620928 รอง กต พิธีเปิดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ มจร นอร์เวย์ 32620928 รอง กต พิธีเปิดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ มจร นอร์เวย์ 33620928 รอง กต พิธีเปิดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ มจร นอร์เวย์ 34

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

English News: Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College ,

ประวัติศาสตร์! อบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธในต่างประเทศ ที่วัดไทยนอร์เวย์

http://thebuddh.com/?p=44089

.

.

พิธีปิด

.