รอง กต มจร แนะการเผยแผ่วิปัสสนากัมมัฏฐานสู่นานาชาติ

วันที่ 24 กันยายน 2562 น. เวลา 18.00-20.30 น. พระเทพวิสุทธิมุนี วิ, ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ ได้อาราธนาให้พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเผยแผ่พระพุทธศาสนานำวิปัสสนากัมมัฏฐานสู่นานาชาติ” แด่พระวิปัสสนาจารย์ผู้สอนวิชาธรรมภาคปฏิบัติทุกชั้นปี และพระวิปัสสนาจารย์ที่อบรมวิปัสสนาที่เข้าอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานจากส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ และสถาบันสมทบเข้าร่วมสัมมนา ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายนนี้ ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

620924 รอง กต บรรยายพระ วิปัสสนา 1 620924 รอง กต บรรยายพระ วิปัสสนา 2 620924 รอง กต บรรยายพระ วิปัสสนา 3 620924 รอง กต บรรยายพระ วิปัสสนา 4 620924 รอง กต บรรยายพระ วิปัสสนา 5 620924 รอง กต บรรยายพระ วิปัสสนา 6 620924 รอง กต บรรยายพระ วิปัสสนา 7 620924 รอง กต บรรยายพระ วิปัสสนา 8 620924 รอง กต บรรยายพระ วิปัสสนา 9 620924 รอง กต บรรยายพระ วิปัสสนา 10 620924 รอง กต บรรยายพระ วิปัสสนา 11 620924 รอง กต บรรยายพระ วิปัสสนา 12

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต ,นายสาคร ธระที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *