ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรอบงบประมาณ (MIS)

วันที่ 3 ต.ค. 2562 เวลา 09.30 – 17.00 น. พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วย พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร. บุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูตและ พระมหาโกศล ธีรปญฺโญ รอง ผอ.กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรอบงบประมาณในระบบบริหารงบประมาณ (MIS) ณ ห้องประชุมกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อยุธยา 

621003 งบประมาณในระบบบริหารงบประมาณ MiS พมศักดิ์ชาย พมสมาน พมโกศล 1621003 งบประมาณในระบบบริหารงบประมาณ MiS พมศักดิ์ชาย พมสมาน พมโกศล 2621003 งบประมาณในระบบบริหารงบประมาณ MiS พมศักดิ์ชาย พมสมาน พมโกศล 3621003 งบประมาณในระบบบริหารงบประมาณ MiS พมศักดิ์ชาย พมสมาน พมโกศล 4621003 งบประมาณในระบบบริหารงบประมาณ MiS พมศักดิ์ชาย พมสมาน พมโกศล 5621003 งบประมาณในระบบบริหารงบประมาณ MiS พมศักดิ์ชาย พมสมาน พมโกศล 6621003 งบประมาณในระบบบริหารงบประมาณ MiS พมศักดิ์ชาย พมสมาน พมโกศล 7

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

English News: Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College ,