เฝ้าสมเด็จพระสังฆราช โดย รอง กต. มจร วัดไทยนอร์เวย์ การบินไทย นำพระนวกะบวชเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 น. เวลา 15.30 น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออก ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร พระวิมลศาสนวิเทศ, ดร. รองประธาน ส.ธ.ย. รูปที่ 1 เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ มจร นำพระนวกะจากการบินไทยที่อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดไทยนอร์เวย์ และผู้บริหารของการบินไทย เข้ากราบถวายสักการะเพื่อถวายรายงานโครงการอุปสมบทพนักงานการบินไทยฯ ซึ่งเป็นโครงการที่วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร ดำเนินการร่วมกับวัดไทยนอร์เวย์ และการบินไทย

621002 รอง กต พระวิมลศาสนวิเทศ พระมงคลธีรคุณ นำพระการบินไทยเฝ้าพระสังฆราช 1621002 รอง กต พระวิมลศาสนวิเทศ พระมงคลธีรคุณ นำพระการบินไทยเฝ้าพระสังฆราช 2621002 รอง กต พระวิมลศาสนวิเทศ พระมงคลธีรคุณ นำพระการบินไทยเฝ้าพระสังฆราช 3621002 รอง กต พระวิมลศาสนวิเทศ พระมงคลธีรคุณ นำพระการบินไทยเฝ้าพระสังฆราช 4621002 รอง กต พระวิมลศาสนวิเทศ พระมงคลธีรคุณ นำพระการบินไทยเฝ้าพระสังฆราช 5621002 รอง กต พระวิมลศาสนวิเทศ พระมงคลธีรคุณ นำพระการบินไทยเฝ้าพระสังฆราช 6621002 รอง กต พระวิมลศาสนวิเทศ พระมงคลธีรคุณ นำพระการบินไทยเฝ้าพระสังฆราช 7621002 รอง กต พระวิมลศาสนวิเทศ พระมงคลธีรคุณ นำพระการบินไทยเฝ้าพระสังฆราช 8621002 รอง กต พระวิมลศาสนวิเทศ พระมงคลธีรคุณ นำพระการบินไทยเฝ้าพระสังฆราช 9621002 รอง กต พระวิมลศาสนวิเทศ พระมงคลธีรคุณ นำพระการบินไทยเฝ้าพระสังฆราช 10621002 รอง กต พระวิมลศาสนวิเทศ พระมงคลธีรคุณ นำพระการบินไทยเฝ้าพระสังฆราช 11621002 รอง กต พระวิมลศาสนวิเทศ พระมงคลธีรคุณ นำพระการบินไทยเฝ้าพระสังฆราช 12621002 รอง กต พระวิมลศาสนวิเทศ พระมงคลธีรคุณ นำพระการบินไทยเฝ้าพระสังฆราช 13621002 รอง กต พระวิมลศาสนวิเทศ พระมงคลธีรคุณ นำพระการบินไทยเฝ้าพระสังฆราช 14621002 รอง กต พระวิมลศาสนวิเทศ พระมงคลธีรคุณ นำพระการบินไทยเฝ้าพระสังฆราช 15

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

English News: Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College , MR. LIKIT BOONLAKON