Annoucement to apply for Overseas Dhammaduta Bhikkhus Training 26th

กำหนดการ

19 ก.พ. ปิดรับสมัคร
19 ก.พ. ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ

๒๑ ก.พ. สอบข้อเขียน

๒๒ ก.พ. ประกาศผลสอบข้อเขียน
๒๔ ก.พ. สอบสัมภาษณ์
๒๕ ก.พ. ประกาศผล
๒๗ ก.พ. ลงทะเบียนและเปิดอบรม
๒๖ พ.ค. พิธีปิด

ป้ายไวนิล รับสมัครและเจ้าภาพ ภาษาอังกฤษ 4 เมตร  26 06 12 621217 1

กดคลิ๊ก >>> ใบสมัครเข้าอบรมพระธรรมทูตรุ่นที่-26-63 หรือ word file >>

กดคลิ๊ก >>   กำหนดวันยื่นใบรับสมัคร พท 26 621209

กดคลิ๊ก >> ใบปิดหน้าซองเอกสารเลขที่ พท 26 621209  หรือ word file >> ใบปิดหน้าซองเอกสารเลขที่ พท 26 621209

.

.

ดาวน์โหลด คุณสมบัติผู้สมัครพระธรรมทูต กดที่นี่ 

ดาวน์โหลด ตัวอย่างหนังสืออนุญาตจากเจ้าอาวาสเพื่อเข้าอบรม กดที่นี่ หรือ สำรอง 2 ตัวอย่างหนังสืออนุญาตจากเจ้าอาวาส กดที่นี่

ดาวน์โหลด ตัวอย่างหนังสือรับรองจากเจ้าอาวาสวัดไทยในต่างประเทศ กดที่นี่  หรือ สำรองดาวน์โหลด 2 หนังสือจากเจ้าอาวาสวัดไทยในต่างประเทศ

ดาวน์โหลด ระเบียบพระธรรมทูต กดที่นี่

.

ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยพระธรรมทูต วัดมหาธาตุ ฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

โทร. 026-235-368 และ 035-248-000  ต่อ 1153

หรือ Email: odc@mcu.ac.th

กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารเรียนรวม ชั้น ๓ ห้อง D 300 มจร อยุธยา

โทร. 035-248-000 ต่อ 8428, 8429

โหลดใบสมัครได้ที่ www.odc.mcu.ac.th

ยื่นเอกสารสมัคร ที่กองวิเทศสัมพันธ์ อยุธยา ระหว่างเวลา  09.30 – 16.30 น.

ยื่นเอกสารสมัคร ที่วิทยาลัยพระธรรมทูต กรุงเทพฯ ระหว่างเวลา 13.30 -18.30 น. โทรศัพท์  02-623-5368

วันยื่นเอกสาร : รับสมัครทุกวันจันทร์ วันพุธ และ วันพฤหัส ยกเว้นวันพระ และวันหยุดราชการ

.ดาวน์โหลด ตัวอย่างหนังสือนิมนต์จากต่างประเทศ 1 ตัวอย่างหนังสือนิมนต์จากต่างประเทศ 2 ตัวอย่างหนังสือนิมนต์จากต่างประเทศ 3 (ถ้ามี โปรดนำมาแนบประกอบเอกสารการสมัคร)

.

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการอบรม

ร่วมทำบุญได้ที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าเตียน เลขที่ 026-1-31577-3

ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โปรดระบุ: เจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

ติดต่อที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร วัดมหาธาตุ ฯ กรุงเทพ ฯ โทร. 0 2623 5368

มือถือ 081-371-8812 พระครูสิริปริยัตยาภรณ์ / 081-374-2438 พระมหาศักดิ์ชาย / 081-721-5241 พระครูวินัยธรสมุทร / 086-092-8199 พระมหาสมาน / 084-108-2635 พระมหายงยุทธ / 089-509-6682 พระมหาไพฑูรย์ / 082-456-5190 พระมหาทองเก็บ/

098-225-4454 พระมหาวิเชียร

กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง D 300  มจร อยุธยา

โทร. 035 248 000 ต่อ 8428, 8429