ขออนุโมทนาบุญกับคุณพีรนุช เกียรติสมมารถ อุปถัมภ์โครงการฯ

ในนามของโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26 ขออนุโมทนาบุญกับคุณพีรนุช เกียรติสมมารถ บริจาคเงินอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่น ที่ 26 ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 62

“ผู้ให้ข้าว(น้ำ) ชื่อว่าให้กำลัง ให้ผ้าชื่อว่าให้ผิวพรรณ ให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุข ให้ประทีป (ไฟ) ชื่อว่าให้จักษุ ให้ที่อยู่อาศัย ชื่อว่าให้ทุกอย่าง ผู้ใดสอนธรรม ผู้นั้นชื่อว่าให้สิ่งที่ไม่ตาย (อมตะ)”

ผู้ให้ธรรมทาน ชื่อว่าให้อมตธรรม              

ผู้ให้ธรรมะเป็นทาน ได้ชื่อว่าชนะการให้ทั้งปวง เหตุเพราะว่า เมื่อบุคคลได้ฟังธรรม ย่อมเกิด ความศรัทธาเลื่อมใสรู้จักว่าสิ่งใดเป็นบาปสิ่งใดเป็นบุญ บุคคลจะละบาปได้ก็เพราะได้ฟังธรรม จะทำบุญถวายทานได้ก็เพราะได้ฟังธรรม ถ้าไม่ได้ฟังธรรม ก็จะไม่มีศรัทธา เมื่อไม่มีศรัทธา ก็กลายเป็นมิจฉาทิฐิ แม้สิ่งของสักเล็กน้อยเพียงข้าวทัพพีหนึ่ง ก็มิอาจจะให้ได้ จะรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนา ไหว้พระสวดมนต์ ล้วนทำไม่ได้ทั้งสิ้น แต่จะทำได้ก็ เพราะว่าได้ฟังธรรม ฟังแล้วรู้จักบุญ บาป ว่าทำอย่างนี้จะได้บุญมาก ทำอย่างนี้จะได้มนุษย์สมบัติ ได้ทิพย์สมบัติ ได้นิพพานสมบัติฉะนั้น การให้ ธรรมทาน จึงชื่อว่าชนะการให้ทั้งปวง

ส่วนผู้ใดมีสติปัญญา นำธรรมะไปสั่งสอนให้แก่ชนทั้งหลาย ผู้นั้นชื่อว่าให้น้ำอมตธรรม เพราะว่าชนทั้งหลายจะสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ ก็เพราะอาศัยการฟังพระสัทธรรม ผู้ที่ได้ฟังธรรม ย่อมมีจิตที่ผ่องใสยกใจของตนเองให้สูงขึ้นจาก บาปกรรมทั้งหลายมีกำลังใจทำความดีต่อไป ส่วนผู้แสดงธรรมก็ได้ชื่อว่าให้สิ่งที่ประเสริฐ ให้เส้นทาง ของการ ร้างความดี พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า “ผู้ให้ธรรมทาน ชื่อว่าให้อมตธรรม”

ท่านสาธุชนทั้งหลาย เมื่อเราได้ให้ทานแล้วแม้ไม่หวังสิ่งของต่าง ๆ เป็นเครื่องตอบแทนก็ตาม แต่ทุกครั้งที่ให้ไป ย่อมจะบังเกิดเป็นบุญสะสมอยู่ในใจ ซึ่งบุญนี้จะมีอานุภาพไปดึงดูดสิ่งดี ๆ มาให้แก่ชีวิตเรา เปรียบเหมือนดอกไม้ที่มี สีสวย เกสรมี น้ำหวานหอม ย่อมดึงดูดหมู่ภมรผีเสื้อให้มาดูดกินน้ำหวานนั้นเราให้สิ่งใดไปสิ่งดี ๆ เหล่านั้นก็จะ หวนกลับมาสู่ตัวเราไม่ช้าก็เร็ว เพราะการทำบุญย่อม มีผลเป็นความสุขเสมอ..

รตนตฺยานุภาเวน รตนตฺยเตชสา ด้วยอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่เจ้าภาพได้บำเพ็ญแล้วในครั้งนี้ จงมารวมกันเป็นตบะ เป็นเดชะ เป็นพลวปัจจัย ส่งผลอำนวยพรให้ท่านเจ้าภาพพร้อมทั้งสัมพันธชน จงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ คือ อายุ ขอให้มีอายุยิ่งยืนนาน วรรณะ ขอให้มีผิวพรรณผุดผ่องใส สุขะ ขอให้มีความสุขกายสบายใจ พละ ขอให้มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปฏิภาณ ขอให้มีความรู้แจ้งทั้งทางโลกและทางธรรม สพฺพตฺถมปราชิตา ขอให้เป็นผู้ไม่พ่ายแพ้แก่ศัตรูหมู่มาร สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฺฉถ ขอให้เป็นผู้ถึงซึ่งความสวัสดีในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ ขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี เศรษฐีผู้ใจบุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนา ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพาน เทอญ

621226 อนุโมทนาบุญโยมพีรนุช เกียรติสามารถ เจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการ 1

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต ,พระมหาวิเชียร สุธีโร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *