กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมพระธรรมทูต

กำหนดการ พิธีปัจฉิมนิเทศและประทานวุฒิบัตรโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26/2563 ในวันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ อาคาร มวก 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

.

.

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *