พุทธสมาคมจีน (BAC) ถวายหน้ากากอนามัยแก่ มจร

เมื่อ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน ๑๕,๐๐๐ ชิ้น จากพุทธสมาคมจีนทีได้ทราบการดำเนินกิจกรรมควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ของมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ของมติมหาเถรสมาคม และของรัฐบาลมาโดยลำดับ และด้วยการปรารภความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายที่มีมาโดยลำดับและสานสัมพันธ์สืบไป จึงดำเนินการส่งหน้ากากอนามัยมาให้มหาวิทยาลัยเพื่อถวายและมอบแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตตามที่เห็นสมควร โดยการประสานงานของ นาย หวัง ลี่(Mr.Wang Li, Director of International Department)

ซึ่งหน้ากากอนามัยจำนวนดังกล่าว ประกอบด้วยหน้ากากอนามัยชนิด (Disposable Medical Masks) จำนวน 12,000 ชิ้น และหน้ากากอนามัยชนิด N95  จำนวน 3,000 ชิ้น รวม 15,000 ชิ้น ได้ถูกส่งผ่านสถานทูตไทยในปักกิ่งมาที่กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศและได้มอบหมายให้ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และคณะดำเนินการรับของดังกล่าวมาส่งมอบต่อพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี และพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในฐานะประธานศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร และแจ้งตอบขอบคุณ BAC ต่อไป

630702 รองกต นำ หวังลี่ ถวายหน้ากาก พระราชปริยัติกวี อธิการบดี 1 630702 รองกต นำ หวังลี่ ถวายหน้ากาก พระราชปริยัติกวี อธิการบดี 2 630702 รองกต นำ หวังลี่ ถวายหน้ากาก พระราชปริยัติกวี อธิการบดี 3 630702 รองกต นำ หวังลี่ ถวายหน้ากาก พระราชปริยัติกวี อธิการบดี 4 630702 รองกต นำ หวังลี่ ถวายหน้ากาก พระราชปริยัติกวี อธิการบดี 5

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต,

 

630702 รองกต นำ หวังลี่ ถวายหน้ากาก พระราชปริยัติกวี อธิการบดี 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *