มจร ทำสามีจิกรรมเนื่องในเข้าพรรษาแด่ พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) กก.มส.

เมื่อ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา  ๑๕.๔๐ น. คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ทำสามีจิกรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาแด่ พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, กรรมการมหาเถรสมาคม, ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔, รองแม่กองธรรมสนามหลวง ฝ่ายธรรมศึกษา, รองหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๓ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานนำสามีจิกรรม ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ มจร ร่วมกระทำสามีจิกรรมด้วย

630707 15.40 สามีจิกรรม พระวิสุทธาธิบดี (เชิด วัดสุทัศน 1 630707 15.40 สามีจิกรรม พระวิสุทธาธิบดี (เชิด วัดสุทัศน 2 630707 15.40 สามีจิกรรม พระวิสุทธาธิบดี (เชิด วัดสุทัศน 3 630707 15.40 สามีจิกรรม พระวิสุทธาธิบดี (เชิด วัดสุทัศน 4 630707 15.40 สามีจิกรรม พระวิสุทธาธิบดี (เชิด วัดสุทัศน 5 630707 15.40 สามีจิกรรม พระวิสุทธาธิบดี (เชิด วัดสุทัศน 6

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต, นายลิขิต บุญละคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *