มจร ทำสามีจิกรรมเนื่องในเข้าพรรษาแด่ พระธรรมปัญญาบดี นายกสภา

เมื่อ ๗  กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา  ๑๖.๒๕ น. คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ทำสามีจิกรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาแด่ พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร, ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร, เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานนำสามีจิกรรม ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ มจร ร่วมกระทำสามีจิกรรมด้วย

630707 16.25 สามีจิกรรม พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ วัดมหาธาตุ 1 630707 16.25 สามีจิกรรม พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ วัดมหาธาตุ 2 630707 16.25 สามีจิกรรม พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ วัดมหาธาตุ 4 630707 16.25 สามีจิกรรม พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ วัดมหาธาตุ 6 630707 16.25 สามีจิกรรม พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ วัดมหาธาตุ 7 630707 16.25 สามีจิกรรม พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ วัดมหาธาตุ 8

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต, นายลิขิต บุญละคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *