มจร ทำสามีจิกรรมเนื่องในเข้าพรรษาแด่ พระวิสุทธิวงศาจารย์ กก.มส.

เมื่อ 9 ก.ค. 2563 เวลา 14.40 น. พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี มจร นำคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ทำสามีจิกรรมและถวายสักการะ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาแด่ พระเดชพระคุณ พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ  รองเจ้าอาวาส วัดปากน้ำภาษีเจริญ ณ สำนักงานเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ มจร ร่วมทำสามีจิกรรมด้วย

630709 อธิการบดี ผู้บริหาร ร่วมกระทำสามีจิกรรมแด่ 0 630709 อธิการบดี ผู้บริหาร ร่วมกระทำสามีจิกรรมแด่ 1 630709 อธิการบดี ผู้บริหาร ร่วมกระทำสามีจิกรรมแด่ 2 630709 อธิการบดี ผู้บริหาร ร่วมกระทำสามีจิกรรมแด่ 3 630709 อธิการบดี ผู้บริหาร ร่วมกระทำสามีจิกรรมแด่ 5

630709 อธิการบดี ผู้บริหาร ร่วมกระทำสามีจิกรรมแด่ 630709 อธิการบดี ผู้บริหาร ร่วมกระทำสามีจิกรรมแด่ 6 630709 อธิการบดี ผู้บริหาร ร่วมกระทำสามีจิกรรมแด่ 7 630709 อธิการบดี ผู้บริหาร ร่วมกระทำสามีจิกรรมแด่ 8 630709 อธิการบดี ผู้บริหาร ร่วมกระทำสามีจิกรรมแด่ 9 630709 อธิการบดี ผู้บริหาร ร่วมกระทำสามีจิกรรมแด่ 10

การทำสามีจิกรรมเป็นธรรมเนียมของสงฆ์อย่างหนึ่งที่ภิกษุสามเณรพึงทำความชอบต่อกันเพื่อความสามัคคีกัน อยู่ร่วมกันโดยสงบสุข การทำความชอบนี้เรียกว่าสามีจิกรรมหมายถึงการขอขมาโทษกัน ให้อภัยกันทุกโอกาส ไม่ว่าจะมีโทษขัดข้องหมองใจกันหรือไม่ก็ตาม ถึงโอกาสที่ควรทำสามีจิกรรมกันแล้ว ทุกรูปไม่พึงละโอกาสเสีย จึงได้ชื่อว่าเป็นภิกษุสามเณรที่ดี ปฏิบัติชอบตามระบอบพระธรรมวินัย สำหรับโอกาสที่ควรทำสามีจิกรรมนั้น มีดังนี้

๑. ในวันเข้าพรรษา ทั้งภิกษุสามเณรที่อยู่ร่วมวัดเดียวกันควรทำสามีจิกรรมต่อกันเรียงตัวตั้งแต่ผู้มีอาวุโสมากที่สุดถึงสามเณรรูปสุดท้ายในวัด ไม่ควรเว้น เพื่อความสามัคคี

๒. ในระยะเข้าพรรษา เริ่มแต่วันเข้าพรรษาและหลังวันเข้าพรรษา ระยะเวลาประมาณ 7 วัน ควรทำสามีจิกรรมต่อท่านที่ตนเคารพนับถือ ซึ่งอยู่ต่างวัด

๓. ในโอกาสจะจากกันไปอยู่วัดอื่นหรือถิ่นอื่น นิยมทำต่อท่านผู้มีอาวุโสกว่าตนในวัดและต่อท่านที่เคารพนับถือทั่วไป

.

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูตพระมหาวิเชียร สุธีโร 

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูตนายลิขิต บุญละคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *