มจร ประชุมนิสิตต่างประเทศ

เมื่อ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผจล.วัดอรุณ ฯ เป็นประธานประชุมนิสิตต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อแนะนำประเพณี วัฒนธรรม และการปฏิบัติตนของนิสิต มจร การดูแลตนให้ปลอดจากโรคโควิด 19 เพื่อความเป็นเอกภาพสวยงามตามสมณสารูป และเมตตาให้นิสิตต่างประเทศได้ทำสามีจิกรรมในเนื่องโอกาสเข้าพรรษา ประจำปี 2563 พร้อมกันนี้ ได้แนะนำบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี และบุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูต พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม,ผศ.ดร. รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ณ ห้องเธียร์เตอร์ ดี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อยุธยา

630803 ประชุมนิสิตต่างประเทศ ครั้งที่ 1 รอง กต 1 630803 ประชุมนิสิตต่างประเทศ ครั้งที่ 1 รอง กต 2 630803 ประชุมนิสิตต่างประเทศ ครั้งที่ 1 รอง กต 3 630803 ประชุมนิสิตต่างประเทศ ครั้งที่ 1 รอง กต 4 630803 ประชุมนิสิตต่างประเทศ ครั้งที่ 1 รอง กต 5 630803 ประชุมนิสิตต่างประเทศ ครั้งที่ 1 รอง กต 6 630803 ประชุมนิสิตต่างประเทศ ครั้งที่ 1 รอง กต 7 630803 ประชุมนิสิตต่างประเทศ ครั้งที่ 1 รอง กต 8 630803 ประชุมนิสิตต่างประเทศ ครั้งที่ 1 รอง กต 9 630803 ประชุมนิสิตต่างประเทศ ครั้งที่ 1 รอง กต 10 630803 ประชุมนิสิตต่างประเทศ ครั้งที่ 1 รอง กต 11 630803 ประชุมนิสิตต่างประเทศ ครั้งที่ 1 รอง กต 13 630803 ประชุมนิสิตต่างประเทศ ครั้งที่ 1 รอง กต 14 630803 ประชุมนิสิตต่างประเทศ ครั้งที่ 1 รอง กต 15 630803 ประชุมนิสิตต่างประเทศ ครั้งที่ 1 รอง กต 16 630803 ประชุมนิสิตต่างประเทศ ครั้งที่ 1 รอง กต 17 630803 ประชุมนิสิตต่างประเทศ ครั้งที่ 1 รอง กต 18 630803 ประชุมนิสิตต่างประเทศ ครั้งที่ 1 รอง กต 19

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูตพระมหาวิเชียร สุธีโร 

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูตนายลิขิต บุญละคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *