อธิการบดี มุทิตาอายุวัฒนมงคล พระพรหมบัณฑิต กรรมการ มส.

เมื่อ 16 กันยายน 2563 เวลา 18.30 น. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต และ​กอง​วิเทศ​สัมพันธ์​ เข้าถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัครมหาบัณฑิต, กรรมการมหาเถรสมาคม, ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง, ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศแห่งคณะสงฆ์ไทย, ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก, ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล 65 ปีวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ กุฏิเจ้าอาวาส วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

630916 พระราชปริยัติกวี มุทิตาอายุมงคล พระพรหมบัณฑิต 1 630916 พระราชปริยัติกวี มุทิตาอายุมงคล พระพรหมบัณฑิต 2 630916 พระราชปริยัติกวี มุทิตาอายุมงคล พระพรหมบัณฑิต 3 630916 พระราชปริยัติกวี มุทิตาอายุมงคล พระพรหมบัณฑิต 4 630916 พระราชปริยัติกวี มุทิตาอายุมงคล พระพรหมบัณฑิต 5 630916 พระราชปริยัติกวี มุทิตาอายุมงคล พระพรหมบัณฑิต 6 630916 พระราชปริยัติกวี มุทิตาอายุมงคล พระพรหมบัณฑิต 7 630916 พระราชปริยัติกวี มุทิตาอายุมงคล พระพรหมบัณฑิต 8 630916 พระราชปริยัติกวี มุทิตาอายุมงคล พระพรหมบัณฑิต 9 630916 พระราชปริยัติกวี มุทิตาอายุมงคล พระพรหมบัณฑิต 10 630916 พระราชปริยัติกวี มุทิตาอายุมงคล พระพรหมบัณฑิต 11 630916 พระราชปริยัติกวี มุทิตาอายุมงคล พระพรหมบัณฑิต 12 630916 พระราชปริยัติกวี มุทิตาอายุมงคล พระพรหมบัณฑิต 13 630916 พระราชปริยัติกวี มุทิตาอายุมงคล พระพรหมบัณฑิต 14

.

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต,

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูตนายลิขิต บุญละคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *