รับสมัครอาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูตและบุคลากร

ประกาศรับสมัคร

สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต ๒ ตำแหน่ง วุฒิปริญญาเอก และรับสมัครบุคลากร นักวิชาการศึกษา ๑ ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรีหรือโท สังกัดวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหารงานบุคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา โทร. (๐๓๕) ๒๔๘ – ๐๐๐ ต่อ ๘๘๐๔, ๘๘๑๒, ๘๓๗๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันอาทิตย์ วันธรรมสวนะ และ วันนักขัตฤกษ์

logoรับอาจารย์พระธรรมทูต

581120รับอาจารย์1

รับสมัครอาจารย์

ดูรายละเอียดหน้า 1    หน้า 2  หน้า  3  หน้า 4

รับสมัครบุคลากร

ดูรายละเอียดหน้า 1  หน้า 2  หน้า 3  หน้า  4  หน้า  5

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต