รอง กต. มจร ประชุมเสวนาจัดทำแผนพัฒนาศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐานนานาชาติ จ. ศรีสะเกษ

เมื่อ 10 ก.ย. 2563 เวลา 13.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร ร่วมประชุมเสวนาและสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผนพัฒนาศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐานนานาชาติ ณ ที่พักสงฆ์จันทวารี เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติของวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ วัดพุทธโอเรก้อน สหรัฐอเมริกา และ อบต.ตาโกน ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ วัดพุทธโอเรก้อน สหรัฐอเมริกา องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ  ที่พักสงฆ์จันทวารี ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

630910 ประชุมเสวนาและสำรวจศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน จันทวารี ศรีสะเกษ 1 630910 ประชุมเสวนาและสำรวจศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน จันทวารี ศรีสะเกษ 2 630910 ประชุมเสวนาและสำรวจศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน จันทวารี ศรีสะเกษ 3 630910 ประชุมเสวนาและสำรวจศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน จันทวารี ศรีสะเกษ 4 630910 ประชุมเสวนาและสำรวจศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน จันทวารี ศรีสะเกษ 5 630910 ประชุมเสวนาและสำรวจศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน จันทวารี ศรีสะเกษ 6 630910 ประชุมเสวนาและสำรวจศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน จันทวารี ศรีสะเกษ 7 630910 ประชุมเสวนาและสำรวจศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน จันทวารี ศรีสะเกษ 8 630910 ประชุมเสวนาและสำรวจศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน จันทวารี ศรีสะเกษ 9 630910 ประชุมเสวนาและสำรวจศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน จันทวารี ศรีสะเกษ 10 630910 ประชุมเสวนาและสำรวจศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน จันทวารี ศรีสะเกษ 11 630910 ประชุมเสวนาและสำรวจศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน จันทวารี ศรีสะเกษ 12 630910 ประชุมเสวนาและสำรวจศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน จันทวารี ศรีสะเกษ 13 630910 ประชุมเสวนาและสำรวจศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน จันทวารี ศรีสะเกษ 14 630910 ประชุมเสวนาและสำรวจศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน จันทวารี ศรีสะเกษ 15 630910 ประชุมเสวนาและสำรวจศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน จันทวารี ศรีสะเกษ 17 630910 ประชุมเสวนาและสำรวจศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน จันทวารี ศรีสะเกษ 18 630910 ประชุมเสวนาและสำรวจศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน จันทวารี ศรีสะเกษ 19 630910 ประชุมเสวนาและสำรวจศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน จันทวารี ศรีสะเกษ 20 630910 ประชุมเสวนาและสำรวจศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน จันทวารี ศรีสะเกษ 21 630910 ประชุมเสวนาและสำรวจศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน จันทวารี ศรีสะเกษ 22 630910 ประชุมเสวนาและสำรวจศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน จันทวารี ศรีสะเกษ 23 630910 ประชุมเสวนาและสำรวจศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน จันทวารี ศรีสะเกษ 24 630910 ประชุมเสวนาและสำรวจศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน จันทวารี ศรีสะเกษ 25 630910 ประชุมเสวนาและสำรวจศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน จันทวารี ศรีสะเกษ 26 630910 ประชุมเสวนาและสำรวจศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน จันทวารี ศรีสะเกษ 27 630910 ประชุมเสวนาและสำรวจศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน จันทวารี ศรีสะเกษ 28 630910 ประชุมเสวนาและสำรวจศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน จันทวารี ศรีสะเกษ 29 630910 ประชุมเสวนาและสำรวจศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน จันทวารี ศรีสะเกษ 30 630910 ประชุมเสวนาและสำรวจศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน จันทวารี ศรีสะเกษ 31 630910 ประชุมเสวนาและสำรวจศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน จันทวารี ศรีสะเกษ 32 630910 ประชุมเสวนาและสำรวจศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน จันทวารี ศรีสะเกษ 33

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูตพระมหาวิเชียร สุธีโร 

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูตนายลิขิต บุญละคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *