เปิดรับสมัครพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗ ออนไลน์ ๒๕ ม.ค. – ๑๘ ก.พ. ๖๔

โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗

สมัครออนไลน์ วันที่ ๒๕ มกราคม – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

มีกำหนดการดังต่อไปนี้

  • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทางออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้ที่ www.odc.mcu.ac.th
  • สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
  • ดำเนินการอบรม ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
  • ปิดการอบรม วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑) เป็นพระภิกษุ มีพรรษา ๕ ขึ้นไป อายุไม่เกิน ๖๐ ปี

๒) จบนักธรรมชั้นเอก

๓) เป็นเปรียญธรรม (๓ ประโยคขึ้นไป) หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป

๔) มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ

สอบถาม โทรศัพท์ ๐๒-๖๒๓-๕๓๖๘               ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๕                        ๐๘๗-๐๘๔-๐๒๓๔,

                               ๐๙๑-๔๘๖-๙๖๙๗           ๐๖๓-๑๙๑-๓๐๙๐                        ๐๘๑-๓๔๔-๘๘๕๑

โดยสามารถสมัครออนไลน์ www.odc.mcu.ac.th