ประชุมสภา ICDV/IABU นำโดยอธิการบดี มจร เตรียมจัดวันวิสาขบูชาโลก (The Day of Vesak)

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร ร่วมประชุมคณะกรรมสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (International Council for The Day of Vesak: ICDV) และคณะกรรมการมหาวิทยาลัย พระพุทธศาสนานานาชาติ (International Association of Buddhist Universities: IABU) หารือการดำเนินการของงานวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๓ โดยมี พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร., อธิการบดี มจร เป็นประธานการประชุม มีพระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมผู้บริหาร มจร เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการสภาสากล ฯ เช่น Mr.Matsumoto ประธาน ITRI (President of ITRI) และ Mr.Anil Bakshi ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

59012111 59012113 59012114 59012115 59012116 59012117

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์