รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประชุมเตรียมสัมมนาพระธรรมทูต ๔ ทวีป ณ มจร มธ.

เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๓.๑๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ /รก.ผอ. วิทยาลัยพระธรรมทูต/ ผจล.วัดอรุณ ฯ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประชุมเตรียมสัมมนาพระธรรมทูต ๔ ทวีป ณ ห้อง ๒๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร วัดมหาธาตุ ฯ กรุงเทพ ฯ001

002

003

004

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *