ผู้แทนวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร พบเยี่ยมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ณ ลิยง ประเทศฝรั่งเศส

เมื่อวันพุธที่ ๑ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๓.๔๐ น. (เวลาไทย) พระมหานงค์ สุมงฺคโล ป.ธ.๙ ดร. ผู้แทนวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร /ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เดินทางไปพบเยี่ยมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ณ ลิยง ประเทศฝรั่งเศส โดยมี พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานกรรมการอำนวยการก่อสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็นประธานการเดินทาง มีพระธรรมทูตสายต่างประเทศ พร้อมชาวพุทธในฝรั่งเศสถวายการต้อนรับ

ในการนี้ ได้มีการหารือเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนการทำงานเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศและสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาด้วย

ฝรั่งเศส

ฝรั่งเศส

ฝรั่งเศส

ฝรั่งเศส

เขียนข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

ภาพ : วิทยาลัยพระธรรมทูต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *