คณะสงฆ์มหายานสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ วัดปากน้ำ

วันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๙ น. พระธรรมาจารย์ ดร. ชิ ฝ่า จ้าว (พระราชธรรมานุสิฐ) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว สิงคโปร์ และ Most Venerable Shi Ming Yi (พระวิเทศศาสนานุวัตร) เจ้าอาวาสวัดฟูไฮ่ฉาน ประเทศสิงคโปร์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์ ทั้งภิกษุและภิกษุณี เดินทางมาเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมี พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี พร้อมด้วย พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้การต้อนรับ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *