พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาประจำเดือน

วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานประกอบมงคลพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ ภายในอาคารสถาบันวิปัสสนาธุระ ชั้น ๒ มจร อยุธยา

การนี้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยพระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ เจริญสามัคคีธรรมร่วมบำเพ็ญบุญกิริยานี้ด้วย ฯ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *