ประชุมเตรียมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ

วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย ผศ.ดร.บุญมี พรรษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ และกองวิชาการ ประชุมเตรียมจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ นี้ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยธรรมทูต อาคารเรียนรวม D ๓๐๐ มจร อยุธยา

1 2 3

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

12 comments

Leave a Reply to 789bet Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *