รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมอบนโยบายแก่บุคลากรในสังกัด

วันพุธที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มอบนโยบายแก่บุคลากรฝ่ายกิจการต่างประเทศ มีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อดำเนินองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยธรรมทูต D ๓๐๐ มจร อยุธยา

2 1 4 3 5

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *