“ประชุมสภาวิชาการสัญจร ครั้งที่ ๙”

วันศุกร์ ที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.  พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. อธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ โดยมีพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ.พิษณุโลก

สัญจร 1 สัญจร 2 สัญจร 3 สัญจร 4 สัญจร 5 สัญจร 6 สัญจร 7

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

ภาพ: MCU TV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *